پله گرد ، پله پیچ ، پله دوبلکس ،
پله زیر محور/محور میانی
پله تک محور کنسولی
پله دکوراتیو
پله گرد حول محور ورق / لوله
پله لوله ای
زیر پله
کاور (پوشش) چوبی پله (پله محوطه)
پله پیچ دو محور باکس
تک محور خود ایستا
پله گرد فرفروژه
پله پیچ دو محور ورق
سفارش پله گرد پله پیچ